Aylak Adam Yayınları Aforizmalar Serisi

Aylak Adam Yayınları tarafından yayımlanan Aforizmalar Serisi kitaplarıdır.

 1. İnsan, Kendinde Olmayanı Arar (Mark Twain)
 2. Anlamaktan Yoruldum (Fernando Pessoa)
 3. Kendinizi Sevmeyi Unutmayın (Kierkegaard)
 4. Bütün Mutluluklar Birbirine Benzer (Tolstoy)
 5. Aşk Karşılıklı İşkencedir (Marcel Proust)
 6. Çıkılamayan Yolculukların Dönüşü (Halil Cibran)
 7. Herşey Bitmek İçin Başlar (Cicero)
 8. Tutkularımız En Büyük Zaaflarımızdır (Darwin)
 9. Hayata Geç Kalma (Jane Austen)
 10. Hep Bir Şeyi Unutmuş Gibi (Oscar Wilde)
 11. Dünyanın Derdi Bitmez (Goethe)
 12. En Çok Kendisine Yabancıdır İnsan (Marquis de Sade)
 13. Hayat Kısa, Mutlu Olmayı İhmal Etme (Marcus Aurelius)
 14. Karanlıktır İnsanın Ruhu (Edgar Allan Poe)
 15. Yalnızlık Bir Uçurumdur (Franz Kafka)
 16. Hayat, Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa (Konfüçyüs)
 17. Mutluluk Dediğimiz Şey (Freud)
 18. Yavaşladıkça Çoğalıyorum (Montaigne)
 19. Gerçekçi Ol, İmkansızı İste (Che Guevara)
 20. Zincirlerimizden Başka Kaybedecek Neyimiz Var? (Karl Marx)
 21. Korku Ruhu Kemirir (Stefan Zweig)
 22. Hayatı Her Gün Yeni Baştan Keşfetmek (Aristoteles)
 23. Hiçliğin Mutlu Sessizliği (Arthur Schopenhauer)
 24. Dünyayı Güzellik Kurtaracak (Dostoyevski)
 25. Hayat Dediğin Nedir Ki? (Nietzsche)
 26. Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı (Nikola Tesla)
 27. Bağımsızlık Benim Karakterimdir (Mustafa Kemal Atatürk)

1-%20%C4%B0nsan%2C%20Kendinde%20Olmayan%C4%B1%20Arar 2-%20Anlamaktan%20Yoruldum 3-%20Kendinizi%20Sevmeyi%20Unutmay%C4%B1n 4-%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Mutluluklar%20Birbirine%20Benzer 5-%20A%C5%9Fk%20Kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1kl%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Fkencedir 6-%20%C3%87%C4%B1k%C4%B1lamayan%20Yolculuklar%C4%B1n%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BC 7-%20Her%C5%9Fey%20Bitmek%20%C4%B0%C3%A7in%20Ba%C5%9Flar 8-%20Tutkular%C4%B1m%C4%B1z%20En%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Zaaflar%C4%B1m%C4%B1zd%C4%B1r 9-%20Hayata%20Ge%C3%A7%20Kalma 10-%20Hep%20Bir%20%C5%9Eeyi%20Unutmu%C5%9F%20Gibi 11-%20D%C3%BCnyan%C4%B1n%20Derdi%20Bitmez 12-%20En%20%C3%87ok%20Kendisine%20Yabanc%C4%B1d%C4%B1r%20%C4%B0nsan 13-%20Hayat%20K%C4%B1sa%2C%20Mutlu%20Olmay%C4%B1%20%C4%B0hmal%20Etme 14-%20Karanl%C4%B1kt%C4%B1r%20%C4%B0nsan%C4%B1n%20Ruhu 15-%20Yaln%C4%B1zl%C4%B1k%20Bir%20U%C3%A7urumdur 16-%20Hayat%2C%20Mutsuz%20Olmak%20%C4%B0%C3%A7in%20%C3%87ok%20K%C4%B1sa 17-%20Mutluluk%20Dedi%C4%9Fimiz%20%C5%9Eey 18-%20Yava%C5%9Flad%C4%B1k%C3%A7a%20%C3%87o%C4%9Fal%C4%B1yorum 19-%20Ger%C3%A7ek%C3%A7i%20Ol%2C%20%C4%B0mkans%C4%B1z%C4%B1%20%C4%B0ste 20-%20Zincirlerimizden%20Ba%C5%9Fka%20Kaybedecek%20Neyimiz%20Var! 21-%20Korku%20Ruhu%20Kemirir 22-%20Hayat%C4%B1%20Her%20G%C3%BCn%20Yeni%20Ba%C5%9Ftan%20Ke%C5%9Ffetmek 23-%20Hi%C3%A7li%C4%9Fin%20Mutlu%20Sessizli%C4%9Fi 24-%20D%C3%BCnyay%C4%B1%20G%C3%BCzellik%20Kurtaracak 25-%20Hayat%20Dedi%C4%9Fin%20Nedir%20ki 26-Varolman%C4%B1n%20Dayan%C4%B1lmaz%20A%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 27-%20Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k%20Benim%20Karakterimdir

8 Beğeni