Sel Yayınları Geceyarısı Kitapları

Sel Yayınları Geceyarısı Kitapları (Alfabetik Liste)

1- 20. Yüzyılda Sanat – Kolektif
2- 40 Gözaltı Öyküsü ve Diğerleri – Sadık Yalsızuçanlar
3- Ada – Samih Rifat
4- Aforistika ya da Özel Deyişler – Hulki Aktunç
5- Aforizmalar – Johan Heinrich Fussli
6- Arazi Marazi – Kolektif
7- Aşkın Zembereği & Uyandığında Kadın Hala Yanındaydı – Cem Akaş
8- Avara Kasnak – Ferit Edgü
9- Aziz Manuel – Miguel De Unamuno
10- Bibliyomani – Gustave Flaubert
11- Bilmeceler – Leonardo Da Vinci
12- Bir Varmış Bir Okmuş – Enis Batur
13- Boş Zamanlarım – Italo Svevo
14- Cahil – Ferit Edgü
15- Cumhuriyetçi Olmak İstiyorsanız Biraz Daha Cesaret – Marquis De Sade
16- Cüz – Enis Batur
17- Deneysel Roman – Emile Zola
18- Devam – Ferit Edgü
19- Dolambaç – Selçuk Demirel
20- Dünya ve Pantolon – Samuel Beckett
21- Edebiyat Heveslisi Gençlere Tavsiyeler – Charles Baudelaire
22- Eşsiz Hazlar – Harry Mathews
23- Genç Bir Şaire Öğütler – Max Jacob
24- Gönderilmemiş Kartpostal Yazıları – Oğuz Demiralp
25- Hepsi – Enis Batur
26- İnsanın Esas Gerçekliği: Tembellik – Kazimir Maleviç
27- İnsanlık Halleri – Ferit Edgü
28- Kaptan Gemide Kaçak Yolcu Var – Kolektif
29- Karganame – Enis Batur
30- Kızılbaş Günlerim – Abidin Dino
31- Kim Nasıl Ölüyor? – Emile Zola
32- Korkuyorum / I Am Scared – Ferit Edgü
33- Kulak – Enis Batur
34- Kütüphane – Enis Batur
35- Lilliput Masallar – Levent Şentürk
36- Modern Uyarıcıları Kullanma Kılavuzu – Honore De Balzac
37- Ne Var Ne Yok? – Vladimir Mayakovski
38- Negatif İmge – Kolektif
39- Orson Welles: Bir Amerikan Mitosu – G. Cabrera Infante
40- Öküz’lemeler – Ece Ayhan
41- Paraboller – Ferit Edgü
42- Paris’ten Cava’ya Yolculuk - Honore De Balzac
43- Patates – Enis Batur
44- Sarrasine - Honore De Balzac
45- Selma Gürbüz İçin Üç Yazı – Ferit Edgü
46- Simültane Cinnet – Enis Batur & Yiğit Bener
47- Sonradan Görme İsa – Francis Picabia
48- Surat Buruşturmalık 52 Metin – Münir Göle
49- Şaraba ve Esrara Dair - Charles Baudelaire
50- Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin – Antonin Artaud
51- Tek Başına – Jean Genet
52- Yazmak Üzerine Notlar – Jules Renard
53- Yüzleşmeler- Henri Michaux
54- Zilif – Oruç Aruoba

%20Y%C3%9CZYILDA%20SANAT 40%20G%C3%96ZALTI%20%C3%96YK%C3%9CS%C3%9C%20VE%20D%C4%B0%C4%9EERLER%C4%B0 ADA AFOR%C4%B0ST%C4%B0KA%20YA%20DA%20%C3%96ZELDEY%C4%B0%C5%9ELER AFOR%C4%B0ZMALAR ARAZ%C4%B0%20MARAZ%C4%B0 A%C5%9EKIN%20ZEMBERE%C4%9E%C4%B0%20%26%20UYANDI%C4%9EINDA%20KADIN%20HALA%20YANINDAYDI AVARA%20KASNAK AZ%C4%B0Z%20MANUEL B%C4%B0BL%C4%B0YOMAN%C4%B0 B%C4%B0LMECELER%20(KEHANETLER) B%C4%B0R%20VARMI%C5%9E%20B%C4%B0R%20OKMU%C5%9E BO%C5%9E%20ZAMANLARIM CAH%C4%B0L CUMHUR%C4%B0YET%C3%87%C4%B0%20OLMAK%20%C4%B0ST%C4%B0YORSANIZ%20B%C4%B0RAZ%20DAHA%20CESARET C%C3%9CZ DENEYSEL%20ROMAN DEVAM DOLAMBA%C3%87 D%C3%9CNYA%20VE%20PANTOLON EDEB%C4%B0YAT%20HEVESL%C4%B0S%C4%B0%20GEN%C3%87LERE%20TAVS%C4%B0YELER E%C5%9ES%C4%B0Z%20HAZLAR

G%C3%96NDER%C4%B0LMEM%C4%B0%C5%9E%20KARTPOSTAL%20YAZILARI HEPS%C4%B0 %C4%B0NSANIN%20ESAS%20GER%C3%87EKL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20-%20TEMBELL%C4%B0K %C4%B0NSANLIK%20HALLER%C4%B0 KAPTAN%20GEM%C4%B0DE%20KA%C3%87AK%20YOLCU%20VAR KARGANAME K%C4%B0M%20NASIL%20%C3%96L%C3%9CYOR KIZILBA%C5%9E%20G%C3%9CNLER%C4%B0M KORKUYORUM%20-%20I%20AM%20SCARED KULAK K%C3%9CT%C3%9CPHANE L%C4%B0LL%C4%B0PUT%20MASALLAR MODERN%20UYARICILARI%20KULLANMA%20KILAVUZU NE%20VAR%20NE%20YOK%20(YET%C4%B0%C5%9E%C4%B0N) NEGAT%C4%B0F%20%C4%B0MGE ORSON%20WELLES%20B%C4%B0R%20AMER%C4%B0KAN%20M%C4%B0TOSU %C3%96K%C3%9CZ'LEMELER PARABOLLER PAR%C4%B0S'TEN%20CAVA'YA%20YOLCULUK PATATES SARRAS%C4%B0NE SELMA%20G%C3%9CRB%C3%9CZ%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20%C3%9C%C3%87%20YAZI S%C4%B0M%C3%9CLTANE%20C%C4%B0NNET SONRADAN%20G%C3%96RME%20%C4%B0SA SURAT%20BURU%C5%9ETURMALIK%2052%20MET%C4%B0N %C5%9EARABA%20VE%20ESRARA%20DA%C4%B0R TEK%20BA%C5%9EINA YAZMAK%20%C3%9CZER%C4%B0NE%20NOTLAR Y%C3%9CZLE%C5%9EMELER Z%C4%B0L%C4%B0F

6 Beğeni

Dizi hakkında yorum yapabilecek var mı?